784 208 299
nieruchomoscied@gmail.com

RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych


Informacja w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: Rozporządzenie”), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Elżbietę Dudek-Chachurską oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elżbieta Dudek-Chachurska prowadząca działalność pod firmą „E&D Nieruchomości” Elżbieta Dudek-Chachurska, dalej: „Administrator”.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z Administratorem pisemnie, pod wyżej wskazanym adresem lub drogą elektroniczną pod adresem: nieruchomoscied@gmail.com

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• realizacji zawartej między stronami umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz w celu rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
• wystawienia faktury VAT i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, (który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa), art. 32 ust. 1, art. 86 ust. 1 , art. 88 ust. 1 Ordynacji podatkowej, art. 74 ustawy o rachunkowości;
• ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń w razie poniesienia przez „E&D Nieruchomości” Elżbietę Dudek-Chachurską szkody lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes;
• marketingu i promocji usług świadczonych przez „E&D Nieruchomości” Elżbietę Dudek-Chachurską. Przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie się odbywało wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

III. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, maksymalnie do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego, natomiast w razie dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu realizacji umowy – do prawomocnego zakończenia postępowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji finansowo-księgowej będą przetwarzane przez okres 5 lat, jednak nie krócej niż do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne oraz dostarczającym oprogramowanie.

V. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez „E&D Nieruchomości” Elżbietę Dudek-Chachurską, w tym w zakresie realizacji umowy, wystawienia faktury VAT oraz obsługi reklamacji. Z powyższych względów niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację na Pani/Pana rzecz określonych usług.

VI. Uprawnienia podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Dodatkowe informacje

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.